Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ

  1. TRANG CHỦ
  2. Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ
Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.