Đất hóa học

  1. TRANG CHỦ
  2. Khoa học tự nhiên
  3. Hóa học
  4. Hóa học nông nghiệp (địa lí)
  5. Đất hóa học
Đất hóa học
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.