Hoá học bề mặt

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật liệu
  3. Kim loại
  4. Hoá học bề mặt
Hoá học bề mặt
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.