Bệnh rỉ sét của lúa mì (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh rỉ sét của lúa mì (địa lí)
Bệnh rỉ sét của lúa mì (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.