Bệnh rỉ sắt trên cây đậu nành (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh rỉ sắt trên cây đậu nành (địa lí)
Bệnh rỉ sắt trên cây đậu nành (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.