Xích vĩ

  1. TRANG CHỦ
  2. Thiên văn học
  3. Hành tinh
  4. Hệ tọa độ thiên văn
  5. Xích vĩ
Xích vĩ
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.