Hệ thống viễn thông di động toàn cầu

  1. TRANG CHỦ
  2. Viễn thông
  3. Hệ thống viễn thông di động toàn cầu
Hệ thống viễn thông di động toàn cầu
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.