Sự kích hoạt đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu thuốc trừ sâu

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghiên cứu (địa lí)
  3. Sự kích hoạt đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu thuốc trừ sâu
Sự kích hoạt đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu thuốc trừ sâu
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.