Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu

  1. TRANG CHỦ
  2. Khía cạnh sinh lý học
  3. Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu
Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.