Dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm

  1. TRANG CHỦ
  2. Khía cạnh môi trường (địa lí)
  3. Dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm
Dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.