Mối quan hệ giữa liều thuốc và sự phản ứng

  1. TRANG CHỦ
  2. Mối quan hệ giữa liều thuốc và sự phản ứng
Mối quan hệ giữa liều thuốc và sự phản ứng
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.