Mối quan hệ giữa hoạt động và cấu trúc

  1. TRANG CHỦ
  2. Mối quan hệ giữa hoạt động và cấu trúc
Mối quan hệ giữa hoạt động và cấu trúc
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.