Hệ thống tuyến tính có thời gian bất biến

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật điện tử
  3. Hệ thống tuyến tính có thời gian bất biến
Hệ thống tuyến tính có thời gian bất biến
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.