Hệ thống truyền dữ liệu đồng bộ

  1. TRANG CHỦ
  2. Tin học
  3. Hệ thống truyền dữ liệu đồng bộ
Hệ thống truyền dữ liệu đồng bộ
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.