Mùa vụ

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Thực vật, Có trồng trọt (địa lí)
  5. Thực vật trồng trong nhà kính
  6. Mùa vụ
Mùa vụ
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.