Hệ thống chăn nuôi

  1. TRANG CHỦ
  2. Địa lí nông nghiệp (địa lí)
  3. Hệ thống nông nghiệp (địa lí)
  4. Hệ thống chăn nuôi
Hệ thống chăn nuôi
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.