Thuật ngữ (Phổ biến)

  1. TRANG CHỦ
  2. Tên thực vật, Phổ biến (địa lí)
  3. Thuật ngữ (Phổ biến)
Thuật ngữ (Phổ biến)
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.