Mùa vụ lương thực

  1. TRANG CHỦ
  2. Ăn được (Không độc)
  3. Phong cảnh có thể ăn được
  4. Mùa vụ lương thực
Mùa vụ lương thực
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.