Sức đề kháng thuốc diệt cỏ

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ (địa lí)
  3. Mùa vụ - Sự tổn hại của thuốc diệt cỏ
  4. Sức đề kháng thuốc diệt cỏ
Sức đề kháng thuốc diệt cỏ
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.