Hệ thống HDTV (Truyền hình độ nét cao) và video

  1. TRANG CHỦ
  2. Truyền hình
  3. Hệ thống HDTV (Truyền hình độ nét cao) và video
Hệ thống HDTV (Truyền hình độ nét cao) và video
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.