Hệ thống điều khiển thích ứng

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật điều khiển tự động
  3. Hệ thống điều khiển thích ứng
Hệ thống điều khiển thích ứng
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.