Thực vật, Ảnh hưởng của sự quang oxy hóa

  1. TRANG CHỦ
  2. Khoa học
  3. Lịch sử tự nhiên (địa lí)
  4. Thực vật học
  5. Sinh học phân tử thực vật (địa lí)
  6. Thực vật, Ảnh hưởng của sự căng thẳng (địa lí)
  7. Thực vật, Ảnh hưởng của sự quang oxy hóa
Thực vật, Ảnh hưởng của sự quang oxy hóa
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.