Thực vật, Ảnh hưởng của sự bức xạ mặt trời

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật, Ảnh hưởng của phóng xạ (địa lí)
  3. Thực vật, Ảnh hưởng của tia gama
  4. Thực vật, Ảnh hưởng của sự bức xạ mặt trời
Thực vật, Ảnh hưởng của sự bức xạ mặt trời
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.