Thực vật, Ảnh hưởng của khói quang hóa

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật, Ảnh hưởng của không khí ô nhiễm (địa lí)
  3. Thực vật, Ảnh hưởng của khí đốt
  4. Thực vật, Ảnh hưởng của khói quang hóa
Thực vật, Ảnh hưởng của khói quang hóa
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.