Nghiên cứu vi khí hậu học lâm nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật và khí hậu (địa lí)
  3. Thích nghi khí hậu (cây trồng)
  4. Nghiên cứu vi khí hậu học lâm nghiệp
Nghiên cứu vi khí hậu học lâm nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.