Thích nghi khí hậu (cây trồng)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật và khí hậu (địa lí)
  3. Thích nghi khí hậu (cây trồng)
Thích nghi khí hậu (cây trồng)
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.