Sự gieo hạt

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Thực vật (Trồng cây)
  5. Đồi trồng cây
  6. Trồng trên thảo nguyên
  7. Sự gieo hạt
Sự gieo hạt
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.