Mối quan hệ giữa vi khuẩn và thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Vi trùng học (địa lí)
  3. Mối quan hệ giữa vi khuẩn và thực vật
Mối quan hệ giữa vi khuẩn và thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.