Thực vật - Sức chịu đựng virút

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự bảo vệ thực vật
  3. Thực vật - Sức chịu đựng côn trùng
  4. Thực vật - Sức chịu đựng virút
Thực vật - Sức chịu đựng virút
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.