Thực vật - Sức chịu đựng sương giá

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự tổn hại và thương tích
  3. Sinh lý học thực vật
  4. Sức chịu đựng (địa lí)
  5. Thực vật - Sức đề kháng côn trùng và bệnh hại
  6. Thực vật - Sự chịu đựng hạn hán
  7. Thực vật - Sức chịu đựng sương giá
Thực vật - Sức chịu đựng sương giá
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.