Thực vật - Sức đề kháng côn trùng và bệnh hại

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự tổn hại và thương tích
  3. Sinh lý học thực vật
  4. Sức chịu đựng (địa lí)
  5. Thực vật - Sức đề kháng côn trùng và bệnh hại
Thực vật - Sức đề kháng côn trùng và bệnh hại
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.