Thực vật, Ảnh hưởng của đời sống kỵ khí

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự trao đổi chất
  3. Sự chuyển hóa axít cây thuốc bỏng
  4. Sự di chuyển thực vật
  5. Thực vật, Ảnh hưởng của đời sống kỵ khí
Thực vật, Ảnh hưởng của đời sống kỵ khí
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.