Sự chuyển hóa axít cây thuốc bỏng

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự trao đổi chất
  3. Sự chuyển hóa axít cây thuốc bỏng
Sự chuyển hóa axít cây thuốc bỏng
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.