Tổn hại và bệnh sau thu hoạch

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự tổn hại và thương tích
  3. Mùa vụ - Sự tổn hại thuốc diệt cỏ
  4. Thực vật - Sự tổn hại do sương giá
  5. Tổn hại và bệnh sau thu hoạch
Tổn hại và bệnh sau thu hoạch
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.