Sức đề kháng virút (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự bảo vệ thực vật
  3. Sức đề kháng virút (địa lí)
Sức đề kháng virút (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.