Sức đề kháng côn trùng và bệnh hại (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sức đề kháng côn trùng và bệnh hại (địa lí)
Sức đề kháng côn trùng và bệnh hại (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.