Sự tổn hại và thương tích (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự tổn hại và thương tích
  3. Sinh lý học thực vật
  4. Sự tổn hại và thương tích (địa lí)
Sự tổn hại và thương tích (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.