Hệ chuyên gia (Khoa học máy tính)

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Toán học ứng dụng
  4. Khoa học máy tính
  5. Hệ chuyên gia (Khoa học máy tính)
Hệ chuyên gia (Khoa học máy tính)
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.