Đạo hàm của hàm số hợp

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Đại số
  4. Toán học cao cấp
  5. Đạo hàm của hàm số hợp
Đạo hàm của hàm số hợp
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.