Chiều biến thiên

  1. TRANG CHỦ
  2. Hàm số
  3. Hàm số chẵn
  4. Chiều biến thiên
Chiều biến thiên
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.