Hàm hữu tỉ

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Hàm sơ cấp
  4. Hàm hữu tỉ
Hàm hữu tỉ
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.