Dinh dưỡng thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Môi trường trồng thực vật (địa lí)
  5. Dinh dưỡng thực vật
Dinh dưỡng thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.