Mối quan hệ giữa tuyến và cây

  1. TRANG CHỦ
  2. Mối quan hệ giữa nước và cây (địa lí)
  3. Mối quan hệ giữa tuyến và cây
Mối quan hệ giữa tuyến và cây
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.