Thực vật, Ảnh hưởng của khí nitơ điôxít

  1. TRANG CHỦ
  2. Không khí
  3. Mối quan hệ giữa không khí và thực vật (địa lí)
  4. Thực vật, Ảnh hưởng của khí nitơ điôxít
Thực vật, Ảnh hưởng của khí nitơ điôxít
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.