Thực vật, Ảnh hưởng của độ ẩm đất

  1. TRANG CHỦ
  2. Khoa học
  3. Lịch sử tự nhiên (địa lí)
  4. Thực vật học
  5. Sinh thái học thực vật (địa lí)
  6. Mối quan hệ giữa đất và thực vật (địa lí)
  7. Thực vật, Ảnh hưởng của độ ẩm đất
Thực vật, Ảnh hưởng của độ ẩm đất
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.