Phương tiện thông tin đại chúng trong khuyến nông

  1. TRANG CHỦ
  2. Giáo dục nông nghiệp
  3. Mở rộng hoạt động nông nghiệp (địa lí)
  4. Phương tiện thông tin đại chúng trong khuyến nông
Phương tiện thông tin đại chúng trong khuyến nông
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.