Mô hóa học thực vật (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nội khoa
  3. Thú y học (địa lí)
  4. Tế bào học
  5. Mô và tế bào thực vật
  6. Mô hóa học thực vật (địa lí)
Mô hóa học thực vật (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.