Sự thích nghi môi trường (Thực vật)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự thích nghi (địa lí)
  3. Sự thích nghi môi trường (Thực vật)
Sự thích nghi môi trường (Thực vật)
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.