Thực vật - Sự sấy khô

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự sưu tầm và bảo tồn
  3. Hoa - Sự sưu tầm và bảo tồn
  4. Nấm - Sự sưu tầm và bảo tồn
  5. Thực vật - Sự sấy khô
Thực vật - Sự sấy khô
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.