Sự sinh sản vô tính

  1. TRANG CHỦ
  2. Khoa học
  3. Lịch sử tự nhiên (địa lí)
  4. Thực vật học
  5. Sinh học phân tử thực vật (địa lí)
  6. Sự sinh sản
  7. Sự sinh sản vô giao
  8. Sự sinh sản vô tính
Sự sinh sản vô tính
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.